ترتیب اجزای جمله – word order

ترتیب کلمات در زبان انگلیسی و در جملات خبری به شکل زیر است:

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل + فاعل

I studied English carefully at home yesterday.

دیروز با دقت در خانه انگلیسی را مطالعه کردم.

همه قید ها ممکن است با هم در یک جمله به کار نروند. در هر صورت باید ترتیب قرار گرفتن آن ها در جمله رعایت شوند. در صورت نداشتن یکی از آن ها قید بعدی باید در جمله به کار برود.

It rained hard last night.

                                       قید زمان    قید حالت           

قید فعل جمله را توصیف می کند. قید حالت نشان دهنده حالت و کیفیت وقوع فعل است.

اگر به  برخی صفت ly اضافه کنیم، به قید حالت تبدیل می شوند. مانند:

bad + ly = badly                 slow + ly =  slowly                 easy + ly = easily

اما بعضی از قید ها بی قاعده هستند و ly نمی گیرند. مانند :

معنی

قید

معنی

صفت

خوب - به خوبی

well

خوب

good

به سرعت

fast

سریع

fast

به سختی

hard

سخت

hard

 

نمونه سوال

جملات در هم ریخته زیرا را به صورت یک جمله مرتب کنید.

1. slowly – in the park –  was walking – the old man – yesterday.

2. football – my brother – well – plays.

3. carelessly – do – he – does – always – homework – his?

پاسخ

1. The old man was walking slowly in the park yesterday.

2. My brother plays football well.

3. Does he always do his homework carelessly?

+ نوشته شده توسط رحیمی در شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲ و ساعت 21:52 |